LAJME / E Enjte 25 Nëntor 2021, 00:12

U ndodh shpesh kjo që pasi të ngriheni nga divani apo krevati keni marram endje? Ja përse ndodh kjo

Ndje.nja e marram endjes pasi të ngr.iheni mund të jetë një parashikues i d.em.encës ka zbu.luar një st.udim.


Kjo shka.ktohet nga hip.otensioni ort ostatik, një formë e pre.sionit të ulët të gj.a. kut që ndodh kur ngr.iheni.

 

Dem enca nuk është një sëm. u.ndje sp.ecifike, por në të vërtetë është një grup shenjash që p.re.kin aft.ësitë int e.lektuale

dhe soc.iale në mënyrë aq të rë. n.dë sa të nd.ërh.yjnë me funk.sio.nimin e përd.itshëm të per.sonit.


Egzistojnë shk.aqe të ndryshme të dem encave dhe sëm. undja e Alz heimer-it është shka.ku më i shpeshtë i tyre.

Studiuesit në Universitetin e Kalifornisë zbu.luan se njerëzit që kishin këtë pr. oblem, kanë të ngjarë të pr.eken nga d evmenca.

Rr.eziku ishte më i lartë për njerëzit që kishin rë.nie të pr.esionit s istolik të gj.akut, jo di astolik.

Ekspertët nd.oqën më shumë se 2,000 njerëz mbi mo.shën 70 vjeç për 12 vjet për të parë se si jo gj.endje ndi.koi në rr.ez. ikun e de me.ncës.

Studiuesit sugjeruan se mungesa e përkohshme e rrje.dhjes së gja. kut në tru mund të bëjë që fu.nksioni njohës të bjerë me kalimin e kohës.

Pre sioni i gj. akut shkruhet si dy numra; Numri i parë është pre. sioni sis tolik. Ky është pre. sioni në a .rteriet kur z.emra rr. ah dhe i mbush ato me gj .ak.

Numri i dytë është pr .esioni dia sto.lik, që është pre .sioni në ar. teriet kur ze.mra mbë.shtetet midis rra .hjeve.

Kur një person që është ulur apo sht.rirë dhe ngr.ihet, trupi duhet të punojë për t’u përshtatur me atë ndr.yshim në pozicion.

Nëse tr.upi nuk arrin të sht.yjë gja.kun lart dhe furnizon trurin me oksigjen, pre.sioni i gj.a. kut b.ie dhe një person mund të ndjejë ma.rramendje.

Ndërsa njerëzit plaken, arte. riet e tyre kryesore bëhen më të fo.rta, gjë që mund të thotë që q.arkullimi i gj.akut nuk është aq opt.imale sa di.kur. Mendohet se kjo mund të jetë arsy.eja pse pro.blemet si OH kanë t endencë të jenë më të zakonshme tek të moshuarit.

Pro .blemi mendohet se pr.ek rreth pesë përqind të njerëzve më të rinj se 50 vj.eç dhe deri në 20 p.ërqind të njerëzve të moshës 70 vj.eç.

Vetëm rreth dy përqind e të pre.kurve vu .ajnë nga she .nja se.rioze, të tilla si ma.rramendje, shikim të paq.artë dhe vje llja.