SHËNDET / E Premte 24 Shtator 2021, 00:12

Zonja futi qepë në çorape, e habitshme çfarë i ndodhi trupit të saj .


Qepët janë shumë të mira për të thithur toksinat në trup dhe kanë veti an tibak ter iale.Nëse vendosni qepë në çorape ndërkohë që flini, ju do të:

1.Hiqni hel met nga trupi

Qepët përmbajnë përbërje squ furi, të cilat janë përgjegjëse për erën e fortë të saj. Për më tepër, këto përbërje heqin he lmet nga trupi duke el iminuar toksi nat e padëshiruar

2. Hiqni erën e keqe të këmbëve

Qepët janë edhe një burim natyror i vetive a nti ba kter iale dhe a ntifun gale, që elim inojnë e rën e pakën dshme të këmbëve.

3.Pastroni gj ak un

Kur vendosni një fetë q epë në këmbën tuaj, ajo liron ac id fos fo rik. Pastaj, ajo hyn në gj ak dhe pas tron gj akun që kalon nëpër v ena.

4.For coni sist emin imu ni tar

Për shkak të vetive an tibakt eri ale dhe an tiviru sale, qepët luftojnë inf eks ionet dhe rri sin si ste min im unitar.

Si t’i përdorni qepët në çorape

Duhet ta prisni qepën në feta të holla dhe t’i vendosni ato në pjesën e poshtme të këmbëve tuaj.

Më pas, vendosni një palë çorape që t’i mbani ato në vend. Duhet t’i lini ashtu brenda natës dhe t’i hiqni në mëngjes.

Duke e bërë këtë, qepët do të abso rbojnë to ksinat, do të pastrojnë ajrin rreth këmbëve dhe do të eli min ojnë bakt eret. Krahas punes tone te palodhur per t’iu inf ormuar.