SHËNDET / E Premte 14 Janar 2022, 01:01

Shume pak nga ju mund ta konsumojne qepen cdo dite te jave, por kur te mesoni keto 7 efekte qe ka mbi

Qepët janë përdour që në lashtësi. Egjiptianët e lashtë besonin se përfaqësonte përjetësinë me ndërtimin e saj prej dy shtresash konc. entrike. Ne nuk ju premtojmë dot që ngrënia e qepëve do t’ju japë përjetësinë, por mund të përmirësojë cilë. sinë e jetës suaj.

Qepët kanë shumë vlera ushqyese, përmbajnë një sasi të mirë të prot. inave, fibr. ave si dhe vitaminë C, selen, folate dhe antiok. sidantë të ndryshëm. Edhe komponimet sulfurike që shka. ktojnë lot, janë të dobishme sepse ulin ri. skun e prek. jes nga kan. ce ri.

Kështu që herën tjetër, para se të thoni ‘Unë nuk e duroj dot aromën e qepëve’, mendohuni dhe njëherë. Pse të mos përfitoni nga këto benefite që ofrojnë qepët:

Zvogëlojnë rrez. ikun ndaj kan. ce rit.


Qepët përmbajnë disa përbërës orga. nosulfur që u japin atyre aromën tipike, por gjithashtu detok. sifikojnë trupin nga kan. ce rogjenët që marrim çdo ditë. Kjo përkthehet në një ri. sk më të ulët për t’u prekur nga kan. ce ri.

Zvogëlojnë rrez. ikun ndaj dia. betit.

Qepët janë fantastike për uljen e rre. zikut të diab. etit të tipit 2. Kjo formë e dia. betit ndodh kur insu. lina bëhet joefektive në përpunimin e glu. kozës. Ndodh në mënyrë tipike ndaj një diete kronike të lartë në sheqerna.

Shë. ndet më i mirë kar. diova skular.


Qepët janë të pasura me një antio. ksidant të quajtur kuer. cetinë, i cili neutralizon radikalet e lira, përgjegjëse për dëm. timin e qel. izave. Gjithashtu kue. rcetina mban art. eriet të buta dhe elastike.

Kuer. cetina e pranishme tek qepët nuk siguron vetëm imunitet të fortë, por në bashkëpunim me se. lenin që ndodhet po ashtu tek qepët, forcon sistemin imu. nitar. Të dyja së bashku reduktojnë infl. amacionin në gjithë trupin.

Më pak probleme me ale. rgjitë.

Ale. rgjitë sezonale shka. ktojnë kru. arje të syve, hundë të zëna dhe k. ollë të shpeshtë. Prandaj herës tjetër që të keni pro. bleme të tilla, hani pak qepë para se të pini pilulën e radhës. Kue. rcetina bllokon elem. entet infla. matorë të cilët shkaktojnë ale. rgji.

Redukton rre. zikun e mpi ksjes së gja. kut.


Mpiksja është një funksion i rëndësishëm sepse ndihmon në shërimin e pla. gëve dhe parandalon gjatë rrjedhjes. Por kur mpi ksja ndodh brenda art. erieve ose ven. ave, mund të jetë fat. ale për je tën. Qepët përmbajnë një përbërës të quajtur rutin, i cili parandalon formimin e këtyre pll. akëzave të rëndësishme.

Përmirëson gjumin dhe gjendjen e humorit.

Qepët përmirësojnë cilësinë e gjumit sepse përmbajnë sasi të larta folatesh të cilat ndalojnë prodhimin e ho. mocistinës, një ami. noacid që asnjanëson prodhimin e ser. otoninës