SHËNDET / E Diel 2 Janar 2022, 18:06

Ju nëse vazhdimisht ndjeni ftohtë ku jdes..! mund ta keni këtë pro blem..

Të gjithë ne që mërdhijmë shumë, e njohim këtë situatë: kolegët në punë e lëshojnë kondicionerin e ajrit për të ftohur dhe ne fillojmë të dri. dhemi menjëherë, duke dashur që të ishim në shtëpi nën batanijen tonë të preferuar.

Njerëzit e ndjejnë të ftohtin dhe të nxehtin në mënyra të ndryshme, por disa prej nesh kemi të ftohtë gjatë gjithë kohës dhe nuk e dimë pse. Për të gjithë ju që keni mornica sa herë që të jetë pak më freskët, ne në pergatit.com kemi gjetur disa arsye pse mër/ dhini kaq shumë – dhe çfarë të bëni për këtë.

Gjëndra ti. roide mund të mos funksionojë mirë

Hip. otiroidizmi është një kusht gjatë të cilit gjëndra tir. oide nuk prodhon mjaftueshëm ho. rmon dhe kjo pastaj mund të çojë në intolerancë të të ftohtit. Horm. onet tir .oide ndihmojnë në rregullimin e meta. bolizmit dhe tempera. turës, dhe kur kemi mun. gesë të tyre, fillojmë të kemi të ftohtë.

Simp. toma të tjera të hip. otiroi. dizmit përfshin lodhje dhe rr. ahje të ulëta të ze. mrës. Si ta rregulloni këtë? Shkoni tek mjeku. Një ekza. minim mjek. ësor mund t’ju ndihmojë ta gjeni nëse keni sasinë e nevojshme të hor. moneve tir. oide në trup.

Ndoshta s’po pini mjaft ujë

Uji e rritë metabo. lizmin, duke e ndihmuar trupin të shkrijë ushqimin dhe të krijojë ene. rgji dhe nxeh. tësi. Nëse jeni të dehidr. atuar, mund t’ju mungojë kjo energji dhe nxehtësi e cila e ngroh trupin. Si ta rregulloni këtë? Pini më shumë ujë.

Mund të keni an. emi

An. emia është një tjetër kusht shën. detësor që mund t’ju bëjë të keni këmbë dhe duar të ftohta. Anem. ia ndodh kur trupi ka mungesë të qel. izave të ku. qe të gja. kut, të cilat e dërgojnë oksigjenin në or. gane. Pastaj ka edhe anemi për shkak të mun. gesës së hek. urit që ndodh gjatë shtat. zënisë, menst. ruacioneve ose hum. bjes së gj. akut dhe konsumimit të ulët të hekurit. Simp. toma të tjera të ane. misë përfshin lëkurë të zbehtë, rrahje të shpejta të ze. mrës, lo. dhje dhe kokëdh. imbje.

Si ta rregulloni këtë? Nëse dyshoni se keni an. emi, duhet të shkoni tek mjeku dhe t’i bëni testet e nevojshme.

Mund të mos jeni duke fjetur mjaftueshëm
Gjumi i mirë është tepër i rëndësishëm për rregullimin e temperaturës në trup, kështu që, nëse vazhdoni të dridheni nga të ftohtit, arsyeja mund të jetë mjaft e thjeshtë. Si ta rregulloni këtë? Rregullojeni orarin e gjumit dhe sigurohuni që jeni duke bërë gjumë mjaf. tueshëm për t’i rimbushur bat. eritë tua.

Fenomeni i Rayna. udit


Fenomeni i Ray. naudit apo thjeshtë Ra. ynaudi, vërehet lehtë: i bën gishtat të marrin ngjyrë të bardhë ose të kaltër. Ky është një çrr. egullim i rrallë që prekë art. eriet, duke reduktuar qarkullimin e gja. kut në gishta dhe duke i bërë ata të fto. htë. Kur reduktohet qarkullimi gj. akut, gishtat bëhen të zbehtë ose të kaltër, dhe kur gjaku kthehet ata bëhen pra. pë të kuq dhe fillojnë të kenë dhi. mbje, transmeton pergatit.com.

Si ta rregulloni këtë? Shkoni tek mjeku. Rayna. udi mund të shkaktohet nga temperaturat e ftohta, stresi, kon. takti me disa kim. ikate dhe fak. torë të tjerë. Trajtimi për. fshin ila. çe, oper. acion apo ndryshime në mënyrën e jetesës për t’i elim. inuar shk. aqet.

Jeni shumë të d. obët (të hollë)
Kur jeni nënpeshë, nuk keni mjaftueshëm ynd. yra trupore për t’u izol. uar nga të ftohtit. Nëse jeni duke hu. mbur peshë me qëllim ose thjeshtë nuk po hani shumë vetë, kjo mund ta ‘thyejë’ metabolizmin tuaj dhe të ndikojë në rregullimin e temp. eraturës në trup.

Si ta rregulloni këtë? Hani shëndetshëm dhe një dietë të balancuar që i përshtatet moshës tuaj.

Mund të keni qark. ullim të dobët të gj. akut

Sëm. undja e art. eries periferike mund t’i bëjë art. eriet të dështojnë të dërgojnë gj. ak në orga. ne dhe in. de, duke na bërë të ndjejmë të ftohtë. Kur grumbullohen pll. aka në art. erie (arte. rioskl. eroza), arter. iet bëhen më të ngus. hta, duke ndikuar në rrjedhjen e gja. kut në duar dhe këmbë, duke shk. aktuar ftohje dhe mpi. rje.

Si ta rregulloni këtë? Shkoni tek mjeku. Trajtimi për sëmu. ndjen e arteries periferike përfshin ndryshime në mënyrën e jetesës (si lërja e du. hanit, për shembull) dhe tra. jtimi mje. kësor, duke përfshirë edhe oper. acion në disa raste.